پس از تکمیل فرم زیر و تائید مدیریت بخش پنل بازاریابی به قسمت منو پیشخوان شما اضافه می شود که از آن طریق می توانید کار خود را شروع کنید.

نام
منطبق با نام وارد شده باشد

نحوه محاسبه میزان سود بازاریاب

بعد از فروش هر محصول که توسط لینک منحصر به فرد شما انجام شده باشد بلافاصله سود حاصل از فروش به شما تعلق می گیرد و به شرح زیر می باشد.

محصولات به ارزش کم تر از 10 میلیون تومان: 2درصد از قیمت محصول به بازاریاب تعلق می گیرد یعنی اگر قیمت محصول 10 میلیون تومان باشد 200 هزارتومان از فروش سهم بازاریاب می باشد.

محصولات به ارزش بین 10 تا20 میلیون تومان: 4درصد از قیمت محصول به بازاریاب تعلق می گیرد یعنی اگر قیمت محصول 20 میلیون تومان باشد 800 هزارتومان از فروش سهم بازاریاب می باشد.

محصولات به ارزش بیش از 20 میلیون تومان: 5درصد از قیمت محصول به بازاریاب تعلق می گیرد یعنی اگر قیمت محصول 30 میلیون تومان باشد 1میلیون و پانصد هزارتومان از فروش سهم بازاریاب می باشد.